ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT WEBOLDALON GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOKRÓL

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön az unonet.hu internet oldalain történő regisztrációval, és a hírlevélre történő feliratkozással, ajánlatkéréssel hozzájárul ahhoz, hogy az Energia Magyarország Kft. az Ön adatait a szükség szerint elvégezendő ajánlatadás, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését és / vagy törlését igényelni az Energia Magyarország Kft. cím: 1028 Budapest Kokárda u.19 , vagy az unonet.hu email címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.


1. ADATKEZELŐ


A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) az Energia Magyarország Kft. címe: 1028 Budapest, Kokárda u.19., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-900471 ,e-mail cím: rendeles@unonet.hu , mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett http://unonet.hu/ címen elérhető weboldal felhasználóinak a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényrendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza. Az Energia Magyarország Kft a weboldal működtetéséhez szükséges web tárhelyet a Netkorzo Online Kft. címe: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 4. bérli.


2. ADATKEZELÉS CÉLJA


Az Unonet.hu Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésének célja a Honlap látogatóinak azonosítása, a Felhasználó részére hírlevél küldése, tájékoztatás a forgalmazott termékekkel és nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális információkról, továbbá a Felhasználó piackutatási célból történő megkeresése a szolgáltatások fejlesztése, optimalizálása érdekében, az e célból regisztrált Felhasználók részére. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az Adatkezelő a Felhasználó anonimizált személyes adatait felhasználhatja statisztikai célokra. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Felhasználó és az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét, az adatkezelés módját, továbbá biztosítsa az Info tv.-nek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.


3. FELHASZNÁLÓ NYILATKOZATA


A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

A Felhasználó a Regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az általa önkéntesen megadott személyes, illetve egyéb adatait az Adatkezelő tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, közvetlen üzletszerzés, valamint reklámhírlevél, direkt marketing és céljából kezelje. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában megadott elérhetőségek egyikén.A Felhasználó kijelenti, hogy a Regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik. A Regisztráltak kijelentik, hogy a Felhasználói Fiókjukat tudomásukkal használó egyéb Felhasználók Felhasználói tevékenységéért a felelősséget vállalják, és teljes mértékben helytállnak az Adatkezelő felé.


4. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE


A Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.


Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban bekerüljenek.


4.1. Felhasználók azonosítása érdekében kezelt személyes adatok Az Adatkezelő a Felhasználók alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:
- Felhasználó természetes személyazonosító adatai: vezeték- és utónév.

- Felhasználó Regisztráció során megadott e-mail címe.

- Felhasználóneve és jelszava.
- Felhasználó közvetlen telefonszáma
- Felhasználó által önkéntesen megadott személyes információ (például értesítési cím, cégnév, foglalkozás, beosztás) és egyéb adat.
- A Weboldalon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz a Felhasználók egyéb személyes adatát is kérheti (például nyereményjátékokhoz, promóciókhoz a Felhasználó címe vagy egyéb személyes adata, a Felhasználó születési helye és ideje meghatározott korosztállyal közölhető ajánlat esetében), azonban ezek megadása önkéntes, és az Adatkezelő a megadott személyes adatot csak a megjelölt célra és aktivitáshoz kapcsolódóan és az azokhoz szükséges ideig használja fel. Ezen adatkezelésekre is a jelen Szabályzat az irányadó.


4.2.Szolgáltatások igénybevétele érdekében kezelt adatok
- Felhasználó számítógépének IP-címe,
- a Weboldalon történő bejelentkezés kezdő és befejező időpontja, illetve
- a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa,


- a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a banner kattintások számának követése).

Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az ilyen információk személyes azonosításra nem alkalmasak, az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, az adatokat trendelemzésekhez, oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a Felhasználói igények elemzéséhez és kielégítéséhez használja fel, melyek a Szolgáltatások színvonalának fejlesztéséhez járulnak hozzá.


A rendszer üzeneteket minden Felhasználó számára elküldi az Adatkezelő, az ilyen „értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, mert az a Szolgáltatással kapcsolatos, Felhasználói érdekeket érvényre juttató tájékoztatást megvalósító elemi kommunikációs igényeket elégíti ki. Mindazonáltal az Adatkezelő vállalja, hogy az ilyen kommunikációs lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és az ilyen lehetőségeket marketing célokra nem használja fel. Az Adatkezelő minden reklám vagy promóciós célú e-mail esetén, amennyiben küld ilyet a Felhasználónak, biztosítja az ezekről történő leiratkozás lehetőségét, így a későbbiekben ezeket a Felhasználó már nem kapja meg.

5. JOGORVOSLAT


Ha a Felhasználó (vagy érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: www.naih.hu Telefon: +36-1-3911400. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.

6. MÓDOSÍTÁS


Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználóknak a Weboldalon közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési Szabályzatot az Adatkezelő a Weboldalon legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon közzéteszi. Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzat megváltoztatásáról a regisztrált Felhasználói részére a Weboldalon elérhető felhasználói vagy mind a regisztrált, mind a nem regisztrált Felhasználók esetében a regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségek egyikén keresztül is küldhet értesítést legkésőbb a módosított Adatkezelési Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon. A Felhasználó kijelenti, hogy rendelkezik a Weboldal használatához szükséges internet hozzáféréssel és a Web­oldalt és/vagy a Felhasználói Fiókját rendszeresen ellenőrzi. Felhasználó kijelenti, hogy a Felhasználói Fiókon vagy az általa a Regisztrációnál vagy a Weboldal használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával HOZZÁJÁRUL.

7. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 3 munkanap. A Honlapon továbbá lehetőség van a regisztráció törlésére.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről maga le nem iratkozik ,amelynek hatására az adatok azonnal törlődnek az adatbázisból. Amennyiben Érintett levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton kéri, akkor Szolgáltató 3 munkanapon belül törli az Érintett adatait a rendszeréből.

8. ADATBIZTONSÁG

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet (2 pont), akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9. Hozzájárulás Tartalma

Az Adatkezelési szabályzatot elolvastam, megfelelően tájékoztattak az adataim kezelésével kapcsolatban és a www.vitaminlife.hu -ra történő regisztrációm során megadott adataimat a Szolgáltató az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.


Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Üdvözöljük az Energia Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által üzemeltetett weboldalon!

Jelen Általános Szerződési Feltételek ( a továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az unonet.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő , Megrendelő (regisztrált felhasználó) általi használatának feltételeit.

A Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, ÁSZF 9. pont.

1.Üzlet adatai:

Energia Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1028 Budapest, Kokárda u. 19.
Cégjegyzékszáma: 01-09-900471
Adószáma: 14360345-2-41
Bankszámla szám: 10300002-10413459-49020015
http://unonet.hu/
1038 Budapest, Pusztakúti út.29
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 08.00-14.00 óráig
Telefon: +36 1 250 9142
Fax: + 36 1 250 9143
E-mail : rendeles@unonet.hu2. Szerzői jogok

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az unonet.hu domainnevére. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának ki listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges, forrás meg jelölése szükséges.

3. Engedélyek, tanúsítványok

TEÁOR 4791’08 Csomagküldő internetes kiskereskedelem

4.1 Vevőszolgálat

Az Energia Magyarország Kft a vevői igények kielégítésére vevőszolgálatot működtet, mely a vevők a következők szerint érhetnek el:

Személyesen:

Cím: 1038 Budapest, Pusztakúti út.29
Ügyfél fogadási idő: hétfőtől-csütörtökig :08.00-14.00 óráig.
Postacím: 1028 Budapest, Kokárda utca 19.
Telefonon: hétfőtől-péntekig: 08.00-16.00 óráig
Vezetékes telefon: 36 1 250 91 42
Fax: 36 1 250 91 43
Elektronikus úton, e-mail: rendeles@unonet.hu

4.2 A Vevőszolgálat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a vevők részére:

Regisztrációk kezelése,
A megrendelések feldolgozása (hétfőtől-péntekig),
A termékek postázása (hétfőtől-péntekig),
A szállítás (Budapesten és vidéken egyaránt hétfőtől-péntekig),
Információk szolgáltatása,
A vevői észrevételek kezelése,
Reklamációk kezelése,
Akciók kezelése, a regisztrált felhasználók értesítése,
Hírlevél küldése.

Az unonet.hu oldalait bárki korlátozás nélkül böngészheti, véleményét, megjegyzését közölheti.

5.1 Regisztráció
Az unonet.hu web áruházban regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.

5.2 Regisztráció/ Bejelentkezés /

Amennyiben még nem vásárolt akkor első lépésként regisztrálnia kell. Ami csak pár lépés. A regisztrációkor kérjük, adja meg a szállítási és számlázási címét és a telefonszámát is, hogy szállítási és számlázási probléma esetén a lehető leggyorsabban el tudjuk érni. Ezután a megadott e-mail címére automatikusan küldött levélben található linkre kattintva érvényesítheti regisztrációját (amennyiben nem találja levelünket, kérjük, nézze meg a spam mappában is). Ha már vásárolt, akkor a megrendeléshez be kell jelentkeznie (weboldalon jobb oldalt felül).

A regisztrált felhasználó regisztrációját bármikor írásban, a vevőszolgálatnak küldött email útján megszüntetheti. rendeles@unonet.hu

A regisztrált felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy kifejezett tiltakozása hiányában a vevőszolgálat részére a hírleveleket, illetve az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált felhasználó a vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni ( hírlevél leíratkozás).

A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el.

A regisztrált felhasználó mindazon szolgáltatások igénybevételére jogosult, amelyeket a regisztráció során megjelölt.

6. A termékekről

Az unonet.hu kizárólag új termékeket értékesít. A kínált termékekről megjelenő képek adott esetben eltérhetnek –illusztrációk.

A termékleírás tartalmazza: a termék leírását, összetételt, használati útmutatót. A vételárat, mely 1 db termékre vonatkozik és tartalmazza az ÁFÁ-t ( általános forgalmi adót).
Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója felelős, de az ez irányú felhasználói, vevői jelzéseket az Energia Magyarország Kft továbbítja a gyártó felé. A gyártók a termékeket paramétereik előzetes jelzése nélkül megváltoztathatják. A képek színei némileg eltérhetnek a valóságtól. Az oldal feltöltésekor keletkezett esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Ha egy terméknél irreálisan alacsony ár jelenik meg (más áruházakhoz képest), akkor biztosan adatbázis hiba történt, az ilyen téves árral megjelent terméket nem áll módunkban a megjelenített áron biztosítani. Az árváltozás jogát fenntartjuk!


7. Megrendelés

Regisztráció és belépés után véglegesítheti a megrendelését. Ha szükséges, változtassa meg a megadott szállítási és számlázási címet (Adataim szerkesztése), mert a csomag feladása után nem áll módunkban ezeken változtatni. Kérjük, ellenőrizze a kosárba helyezett termékek számát, a rendelés végösszegét és válassza ki a kívánt fizetési és számlázási módot.

A rendelését követő percekben automatikusan megérkezik a megadott e-mail címre a vásárlás visszaigazolása. Ennek megléte igazolja, hogy rendelése hozzánk beérkezett. Amennyiben nem kapja meg ezt az -emailt, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot telefon: +36 1 250-9142!

8.Fizetés

Fizetés készpénzben (utánvéttel) a futárnak: (A megrendelt áruk árát, valamint a szállítási költséget Ön a csomag átvételekor a GLS futárnak fizeti. )

Fizetés előreutalással: Amennyiben ezt a fizetési módot választja , kérjük érdeklődjön, hogy a termékből biztosan legyen raktárkészlet . A rendelés végösszegét Ön a csomag megérkezése előtt előreutalással teljesíti a következő : MKB Bank -nál vezetett számlára . Számlaszáma: 10300002-10413459-49020015. A közlemény rovatba lehetőleg írja be a számlaszámot. Az összeg beérkezése után a terméket a GLS futárszolgálat fogja kiszállítani.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek , (kivéve ha a 5.pont a Termékekről .Ha egy terméknél irreálisan alacsony ár jelenik meg (más áruházakhoz képest) mely árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

9.1 Szállítás

A szállítási határidő: 1 - 5 nap

A megrendelt termékek kiszállítását a GLS HUNGARY KFT futárszolgálata végzi Magyarország egész területén. A futárszolgálat gyors, biztos és kényelmes szállítást jelent vevőink részére. A leadott rendelést munkaidőben, 8-17 óra között szállítják ki. Ha nem találják Önt otthon, értesítést hagynak az esti vagy másnapi szállítási kísérletről. Kérjük, figyelmesen ürítse a postaládáját, nehogy a kisméretű értesítőt a reklámújságokkal együtt kidobja! Az értesítőn szereplő telefonszámon egyeztetheti az ismételt kiszállítás időpontját a futárral. Ha megadta telefonszámát a rendeléskor, a futár fel tudja venni Önnel a kapcsolatot, ha nem találja a megadott címen!

Olyan címre kérje a szállítást, ahol Önt vagy megbízottját munkaidőben megtalálja a futár, (ez lehet akár a munkahelye is)!

A szállítás díja egységesen 1.790.- forint .

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A megrendelést az unonet.hu visszaigazolja. A visszaigazolásra munkanapokon, a megrendelés beérkezésétől számított 1 napon belül sor kerül.

Egyéb szállítási információért forduljon kollégáinkhoz.

Az itt szereplő szállítási feltételek csak internetes megrendelés esetén érvényesek.
A vevő a megrendelőlap kitöltésekor nyilatkozik a választott szállítási módról, amely lehet

9.2 Futárszolgálat

Házhoz szállítás Budapesten (hétfőtől-péntekig 8.00-17.00 óráig)

A termékek személyes átvétele, vevőszolgálattal történt előzetes egyeztetés után.

A raktár nyitvatartási ideje: hétfőtől-péntekig 8.00-14.00 óráig

A szállítás költsége külön tételként jelenik meg a számlán.

A vevői igények egyeztetése a megrendelés visszaigazolásakor történik.

Módosításra legkésőbb a szállítást megelőzően 24 órával van lehetőség.

A vevő biztosítja a kiszállított termék átvételét az előzetesen egyeztetett időpontban, és a kiszállított termék átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja ( elektronikus felület). A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a vevőszolgálat felé.

Amennyiben a vevő az előzetesen egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége is őt terheli.

A fenti szállítási feltételek és díjak kizárólag a webáruházban történő vásárlás esetén érvényesek.

10. A vásárlástól való elállás joga

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, telefonon, írásban, vagy személyesen is.

A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint.

A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén az Energia Magyarország Kft az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

Az Energia Magyarország Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat.

11. Számlázás, fizetési módok

A számlát minden esetben az Energia Magyarország Kft. állítja ki, amely tartalmazza ( tartalmazhatja) a szállítási költséget is.


A megrendeléskor a vevő az alábbi fizetési módok közül választhat:

A kiszállítást megelőzően, banki átutalással a 10300002-10413459-49020015 bankszámlára, pro-forma számla alapján.

Kiszállításkor, az áru átvételekor, készpénzben a szállítónál, GLS futárszolgálatnál.

A kiszállítást megelőzően, személyesen, készpénzben a vevőszolgálatnál.12. Adatvédelem


A Energia Magyarország Kft. számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a felhasználók és, vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és minőségirányítási szabályzatának megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. Ennek megfelelően az Energia Magyarország Kft elkötelezte magát, hogy a felhasználók és vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat és a saját minőségirányítási szabályzatát megtartva kezeli, és ez által hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.


A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Energia Magyarország Kft az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók az Energia Magyarország Kft által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.


Néhány kiemelt fontosságú jogszabály:


1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,


1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,


2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.


Az adatokat minden módon védi az Energia Magyarország Kft. különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.


A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

Kizárólag olyan adatot kér az Energia Magyarország Kft a regisztráció során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.

A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat az Energia Magyarország Kft. saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti.

A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Energia Magyarország Kft. a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja.

A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.13. Kapcsolatok


Az oldalakon számos más szolgáltatóval való kapcsolatra van lehetőség a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor átkerülnek más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére nincs befolyása az Energia Magyarország Kft.-nek. Az Energia Magyarország Kft. -t továbbá semmiféle felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.14. Felelősségkorlátozás


Az unonet.hu -n keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépes biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

Az Energia Magyarország Kft. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:

  1. a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
  2. az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
  3. az információtovábbítási késedelemből adódó,
  4. vírusok okozta,
  5. szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

Az Energia Magyarország Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi - változást megelőző - ár érvényes és kerül felszámításra.


15. Szerzői jogok

Az Energia Magyarország Kft. weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag az Energia Magyarország Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen formában felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, terjeszteni, tárolni és átruházni.

Az unonet.hu domainnév kizárólagos tulajdonosa az Energia Magyarország Kft és a domainnév szerzői jogi védelmet élvez.

16. Érvényesség

A jelen üzletszabályzatban foglaltak - így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is - továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek

17. Árváltozás

AZ ÁRVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!